Nazwa zadania: Modernizacja ewidencji budynków obrębu: Łętownia, w jednostce ewidencyjnej: Jordanów.

Flaga i godło
  • Krótki opis zadania:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków polegająca na poprawie jakości i aktualności danych ewidencji gruntów i budynków oraz przetworzenie ich do wersji cyfrowej.

Przedmiotem zamówienia jest:

– wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB – w zakresie danych dotyczących: gruntów (w tym: użytków gruntowych, aktualności i oznaczeń), budynków, obiektów trwale związanych z budynkami, nieruchomości lokalowych;

         – opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu
w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych zastrzeżeń;

         – wykonanie prac geodezyjnych, niezbędnych do konwersji i aktualizacji danych EGiB, a także sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych i wniosków
o zmianę wpisów w dziale I  ksiąg wieczystych, jeśli zmiany takie nastąpią;

– wprowadzenie do systemu teleinformatycznego starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów danych EGiB.

  • Wartość dofinansowania: 228 000,00 zł – dotacja celowa Wojewody Małopolskiego
  • Całkowita wartość zadania: 240 000,00 zł
  • Rodzaj dotacji budżetowej: dotacja celowa Wojewody Małopolskiego dla powiatu suskiego w dziale 710 rozdz. 71012 §2110 (wydatki bieżące).