W Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej prowadzona jest modernizacja istniejącej bazy ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Głównym jej celem jest założenie ewidencji gruntów, budynków i lokali, aktualizacja danych dotyczących terenów zabudowanych zgodnie z faktycznym stanem w terenie oraz stanem prawnym, a także zastąpienie analogowych (papierowych) map katastralnych w skali 1:2880, cyfrowymi.


Poprawi to jakość i wiarygodność informacji o nieruchomościach gromadzonych w rejestrach publicznych oraz usprawni dostęp do informacji szerszej grupie odbiorców.

W wyniku tych prac powstanie kompletna, zintegrowana baza danych ewidencji gruntów i budynków (zarówno część opisowa jak też część kartograficzna), pozwalająca na pełne prowadzenie i udostępnienie danych w technologii informatycznej. Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę dla planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych.

Do roku 2012 modernizacją operatu ewidencji gruntów oraz założeniem ewidencji budynków i lokali w pełnym zakresie danych ewidencyjnych zostały objęte wszystkie miasta położone na terenie powiatu suskiego tj. Sucha Beskidzka, Maków Podhalański i Jordanów, a także obręby wiejskie tj. Marcówka i Zachełmna na obszarze 7833 ha, co stanowi 11 % ogólnego obszaru powiatu suskiego. W kolejnych latach zakres prac znacznie poszerzono, co zwiększyło do 40% zmodernizowany obszar powiatu.

Wykonana  została modernizacja operatu EGiB dla obrębów: (stan na maj 2015 r. )

  • Baczyn, Budzów, Jachówka, Palcza o łącznym obszarze 4804 ha (modernizacją objęto 38688 działek ewidencyjnych oraz 3655 budynków). Wartość zadania wyniosła 1 316 100,00 zł w tym 100 000 zł stanowiła dotacja Głównego Geodety Kraju, a pozostałą część sfinansowano z budżetu powiatu.
  • Naprawa o obszarze 1372 ha (modernizacją objęto 10633 działek ewidencyjnych oraz 1826 budynków). Koszt zadania wyniósł 363 600,00 zł, w tym 307 500,00 zł stanowiła dotacja pozyskana z budżetu Głównego Geodety Kraju oraz Wojewody Małopolskiego, a pozostałą część sfinansował powiat.
  • Hucisko i Targoszów o łącznym obszarze 1337 ha (modernizacją objęto 4230 działek ewidencyjnych i 965 budynków). Wartość zadania wyniosła 241 080,00 zł, w tym 100 000 zł pozyskano z budżetu Wojewody Małopolskiego, a 141 080,00 zł wydatkowano ze środków powiatu.
  • Białka, Kojszówka, Wieprzec o łącznym obszarze 2637 ha (modernizacją objęto 20165 działek ewidencyjnych oraz ok. 3700 budynków). Koszt wykonanych prac wyniósł 860 000,00 zł w tym 600 000,00 zł stanowiła dotacja pozyskana z budżetu Wojewody Małopolskiego, 100 000 zł dofinansowała gmina Maków Podhalański, 160 000 zł przeznaczył powiat.

Od maja 2015 r. trwają prace związane z modernizacją operatu EGIB dla obrębu Zawoja. Termin ich zakończenia przewidywany jest na listopad 2015 r.