Po wielu akcjach edukacyjnych i prewencyjnych wydawałoby się, że o szkodliwości wypalania traw i pozostałości roślinnych nikogo już dzisiaj nie trzeba przekonywać. Optymizmu tego jednak nie potwierdzają coroczne strażackie statystyki. W bieżącym roku mimo że jeszcze gdzieniegdzie zalega śnieg zastępy strażaków już kilkanaście razy interweniowały przy pożarach suchych traw. Należy więc stwierdzić, że pożary te nie powstają już w następstwie lekkomyślności ale jako wynik świadomego i złośliwego podpalenia suchej roślinności.

Przepisy zabraniają wypalania suchych traw i pozostałości roślinnych na powierzchniach łąk i pól. Mówią o tym przede wszystkim ustawa o ochronie przyrody i ustawa o lasach oraz szereg przepisów wykonawczych. Z przepisów tych jednoznacznie wynika m.in. że :

  • wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów jest zabronione,
  • w lasach oraz terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabrania się wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych. 

Ostrzegamy, że osoby łamiące to prawo podlegają karze aresztu lub grzywny   i w przypadku ujawnienia sprawcy kary te będą bezwzględnie stosowane.

Ponadto należy pamiętać że :

  • wypalanie traw jest zjawiskiem niebezpiecznym zarówno dla ludzi, jak i środowiska naturalnego. Podczas wypalania traw zdarzyły się przypadki, ze zginęli ludzie.
  • zastępy straży pożarnej likwidujące skutki tych pożarów mogą być w danym momencie bardziej potrzebne w innym miejscu.
  • efektem wypalania są często niekontrolowane pożary spowodowane przerzuceniem się ognia na zabudowania lub lasy i skutkujące nieraz dużymi stratami materialnymi, a nawet ofiarami śmiertelnymi.
  • podczas wypalania traw spalają się również inne materiały w postaci śmieci i odpadów. Powstaje wówczas toksyczny dym, do atmosfery przedostają się duże ilości dwutlenku węgla, siarki o właściwościach rakotwórczych.
  • gęsty dym ścielący się na drogach ogranicza widoczność, utrudnia ruch drogowy stając się przyczyną kolizji i wypadków samochodowych.
  • dla świata przyrody to katastrofa ekologiczna ponieważ pożary te niszczą mikroflorę glebową, która wyjaławia glebę i hamuje naturalny rozkład resztek organicznych.
  • wiele zwierząt, nie mając możliwości ucieczki pali się żywcem. Giną owady, ptaki, ich gniazda, żaby, ślimaki, a także mieszkańcy podziemnych nor oraz inne zwierzęta.