Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej od 2016 roku  na terenie powiatu suskiego funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Co roku na realizację wyżej wymienionego zadania Wojewoda Małopolski przyznaje dotację. W 2021 r. została przyznana dotację  w wysokości: 198 000,00 zł. z czego Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM” w Krakowie, która została wyłoniona w otwartym konkursie ofert, z tej dotacji otrzyma kwotę 120 120,00 zł, która przeznaczona jest na wynagrodzenia z tytułu umów na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim oraz punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  w Jordanowie w okresie od 01.01-31.12.2022 r. oraz 5 940,00 zł na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej.

Porady prawne udzielane są według kolejności zgłoszeń. Rejestracja wizyt odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:00 pod nr tel. 33 875 78 75.                                  

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobom uprawnionym, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej  w prywatnych kancelariach adwokackich lub kancelariach radców prawnych. Osoby uprawnione, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składają pisemne oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentowany jest poprzez wypełnienie karty pomocy, która zawiera opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

W punktach na terenie powiatu realizowane jest również zadanie nieodpłatnej mediacji. Mediacja ma na celu polubowne rozwiązanie sporu pomiędzy osobami uprawnionymi, zanim sprawa trafi na wokandę sądową. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osobą uprawnioną. W 2021 r. nie odnotowano przypadku skorzystania z nieodpłatnej mediacji w punktach.

Należy nadmienić, że wobec obowiązywania na terenie kraju stanu epidemii i będącej następstwem tej sytuacji konieczności uregulowania sposobu wykonywania zadań publicznych wynikający z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieopłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), Ministerstwo Sprawiedliwości od 16 maja 2020 r. poszerzyło zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej o sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku jako pomoc de minimis. Podmiot ubiegający się o pomoc prawną musi złożyć stosowne oświadczenie o pomocy de minimis jakie otrzymał bądź nie otrzymał w danym roku. Po udzieleniu pomocy prawnej Starosta Suski wydaje Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. W 2021 r. z pomocy de minimis skorzystały dwie firmy z terenu powiatu suskiego.

W 2021 roku w punkcie w Suchej Beskidzkiej udzielono 498 porad,  w Makowie Podhalańskim zostało udzielonych 316 porad prawne, natomiast w Jordanowie 205 porad prawne. Razem za cały rok 2021 udzielono 1 019 porad prawnych, więcej o 208 porad prawnych niż w roku 2020.