Na początku listopada 2017 r. oddano do użytku nowy most w ciągu drogi powiatowej Zawoja – Przysłop – Stryszawa na potoku Hucisko w Stryszawie. Inwestycję o wartości 880 000 zł zrealizowano dzięki pozyskaniu przez powiat dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 440 000 zł. Pozostałą sumę (440 000 zł) pokryto z budżetu powiatu.


W ramach wykonanych prac rozebrano istniejący zniszczony obiekt i zastąpiono go nowym o konstrukcji żelbetowej, umocniono skarpy i dno potoku, a także przebudowano odcinek drogi dojazdowej. Na czas trwania robót wykonawca zobowiązany był również wznieść przeprawę zastępczą, by ograniczyć do minimum uciążliwości dla kierowców. Nowo wybudowany most zwiększy bezpieczeństwo  komunikacyjne w tym rejonie i wpłynie na poprawę infrastruktury drogowej powiatu.

(foto WK)