Wśród uchwał podejmowanych przez Radę Powiatu Suskiego podczas czwartkowej sesji (28.01.2021 r.) dwie były szczególnie ważne. Pierwsza z nich dotyczyła wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Suskiego. Po śmierci pełniącego tę funkcję od początku kadencji śp. Ryszarda Hadki jego zadania przejęli wiceprzewodniczący rady: Czesława Madoń, która prowadziła także ostatnie sesje oraz Tomasz Spannbauer. Radni postanowili nie odkładać w czasie wyboru nowego przewodniczącego i w programie sesji zapisano punkt o jego powołaniu. Na funkcję tę zostały zgłoszone dwie kandydatury – Czesławy Madoń i Jana Banasia. Po niewyrażeniu przez wiceprzewodniczącą zgody na kandydowanie, głosowanie odbyło się nad kandydaturą radnego Jana Banasia, który, w głosowaniu tajnym został przez radnych powołany na Przewodniczącego Rady Powiatu Suskiego (17 głosów za, 2 przeciw). Jan Banaś urodził się 27 stycznia 1967 r., mieszka w Lachowicach. Jest członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość, a jego kandydaturę na funkcję przewodniczącego zgłosiła koalicja PiS – Powiatowa Wspólnota Samorządowa. J. Banaś jest doświadczonym samorządowcem. W Radzie Powiatu Suskiego zasiadał już podczas II (2002-2006) i V (2014-2018) kadencji, pełniąc wówczas funkcje zastępcy przewodniczącego Komisji Finansów i Administracji oraz przewodniczącego Komisji Integracji Lokalnej i Rozwoju.
Przejmując prowadzenie obrad nowy przewodniczący podziękował za zaufanie jakim go obdarzono i zadeklarował współpracę ze wszystkimi radnymi.


Druga niezwykle istotna uchwała podjęta przez radnych dotyczyła zatwierdzenia budżetu powiatu na rok 2021. Przed głosowaniem tego punktu główne założenia budżetu przedstawił starosta Józef Bałos, a szczegóły omówiła skarbnik powiatu Dominika Żywczak. W omówionym i przedyskutowanym wcześniej podczas posiedzeń komisji projekcie budżetu zaplanowana została po stronie dochodów kwota 102.949.994,70 zł. Dochody te zasilane zostają przychodami w wysokości 19.241.580,59 zł, składającymi się głównie ze środków finansowych z tytułu Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały już wcześniej pozyskane, a ich wykorzystanie nie zamyka się w jednym roku budżetowym.
Po stronie wydatków zapisano kwotę 121.021.575,29 zł, z czego wydatki majątkowe (inwestycyjne) to 21.629.156,86 zł. Po stronie rozchodów w budżecie zaplanowano kolejną transzę spłat „starych” zobowiązań. W roku 2021 przeznaczonych zostanie na ten cel 1.170.000 zł (a łącznie z odsetkami wartość tej spłaty wyniesie 1.770.000 zł). W budżecie utworzona została również rezerwa w kwocie 1.000.000 zł, z czego rezerwa ogólna to 794.757,00 zł, rezerwa kryzysowa 205.243,00 zł.
Najwyższą kwotowo pozycję w budżecie stanowią wydatki oświatowe, których wysokość zaplanowana została w kwocie 57.818.355,19 zł. Na kolejnych miejscach są wydatki: na drogi (12.353.660,94 zł) i pomoc społeczną (11.353.660,94 zł).
Natomiast do najważniejszych inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2021 należą:

 • kontynuacja projektu “Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza”, głównie w zakresie montażu nowych instalacji fotowoltaicznych – 7.633.471,00 zł,
 • budowa i remont dróg z Funduszu Dróg Samorządowych (Maków-Żarnówka-Wieprzec) 5.013.387,94 zł,
 • budowa dwóch mostów (Toporzysko i Zawoja Markowa) 3.050.000 zł,
 • rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Łętowni 2.300.000,00 zł,
 • budowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej – 950.000 zł,
 • termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Suchej Beskidzkiej – 810.000 zł,
 • budowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej – 950.000 zł,
 • budowa przewiązki przy Zespole Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie – 470.000 zł,
 • remont sali gimnastycznej i pomieszczeń schroniska przy Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej – 420.000 zł.
  Zaplanowanych zostało również szereg innych inwestycji i prac o wartościach niższych niż podane powyżej. W swoim wystąpieniu starosta Józef Bałos podkreślił mocno fakt, że przedstawiany budżet jest kolejnym, piątym z rzędu, przygotowanym przez zarząd w ostatnich latach budżetem, który nie przewiduje zadłużania się powiatu i zaciągania „nowych”, a uwzględnia każdorazowo spłatę rat „starych” kredytów zaciąganych jeszcze przed 2015 rokiem.
  W głosowaniu radni przyjęli uchwałę budżetową zdecydowaną większością głosów (17 za, 2 wstrzymujące się), a starosta podziękował im za współpracę przy przygotowaniu projektu oraz zatwierdzenie tego podstawowego dla działalności powiatu dokumentu.