1. Starosta Suski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na Członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne powiatu suskiego na 2023 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.
 2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie.
 3. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go w terminie
  do dn. 29.12.2022 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b (drogą pocztową lub bezpośrednio na Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b lub faxem: 33 874 15 52, albo
  e-mail: promocja@powiatsuski.pl).
 4. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia której organizacji lub podmiotu występuje kandydat do komisji.
 5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje z tego tytułu zwrot kosztów podróży.
 6. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Suchej Beskidzkiej
  w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy
  w charakterze członka komisji konkursowej.

Załączniki do pobrania