Nazwa Projektu:Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy”.


Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Numer i nazwa Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa 10 – Wiedza i kompetencje


Numer i nazwa Działania:
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego
Działanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR


Numer i data podpisania umowy: RPMP.10.02.02-12-0237/16-00 podpisania dnia 25.04.2017


Beneficjent: Powiat Suski


Czas realizacji projektu: 01.03.2017r. – 30.09.2020r.


Opis projektu:


Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia u uczniów szkół zawodowych z branży wiodącej tj. elektryczno – elektronicznej oraz z branży wspierającej tj. mechanicznej i górniczo – hutniczej poprzez poprawę jakości procesu kształcenia we współpracy z otoczeniem, w tym z pracodawcami oraz podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych u uczniów z ww. branż a także z innych zawodów kształconych w szkołach powiatu suskiego. Ponadto celem projektu jest także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych u nauczycieli zawodu z ww. branż na terenie powiatu suskiego.

Zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt do 6 pracowni zawodowych. Wykonane zostaną również prace adaptacyjne pracowni przedmiotów zawodowych dla zawodu technik elektronik oraz doposażonych zostanie 5 stanowisk.


Zakładane efekty realizacji projektu:

Rezultatami projektu będzie: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, nauczycieli poprzez ukończenie przez beneficjentów ww. form wsparcia oraz doposażenie szkoły pełniącej funkcję Centrum Kompetencji Zawodowych w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych w branży zarówno wiodącej jak i wspierającej.

Celem projektu jest przede wszystkim uzyskanie do końca roku 2019 kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia (w ramach kursów) przez 240 uczniów oraz ukończenie staży i praktyk zawodowych przez 260 uczniów, kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu suskiego, co zwiększy ich szanse na zatrudnienie, a także uzyskanie do końca roku 2019 kwalifikacji przez nauczycieli kształcenia zawodowego (ramach kursów, szkoleń i studiów podyplomowych) przez 15 nauczycieli, uczących w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu suskiego, co podniesie jakość kształcenia w branży wiodącej elektryczno – elektronicznej i branży wspierającej mechanicznej i górniczo – hutniczej.

Wartość projektu: 2 934.105,50 PLN
Poziom dofinansowania z UE: 2 494 839, 67 PLN
Poziom dofinansowania z  Budżetu Państwa: 146.755,28 PLN
Wkład własny: 293.510,55 PLN