Nazwa Projektu: „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa 10 – Wiedza i kompetencje

Numer i nazwa Działania:
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego
Działanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR

Numer i data podpisania umowy: RPMP.10.02.02-12-0238/16-00 podpisania dnia 25.04.2017

Beneficjent: Powiat Suski

Czas realizacji projektu: 01.03.2017r. – 30.09.2020r.

Opis projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia u uczniów szkół zawodowych z branży wiodącej tj. turystyczno – gastronomicznej oraz z branży wspierającej tj. administracyjno – usługowej poprzez poprawę jakości procesu kształcenia we współpracy z otoczeniem, w tym z pracodawcami oraz podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych u uczniów z ww. branż a także z innych zawodów kształconych w szkołach powiatu suskiego. Ponadto celem projektu jest także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych u nauczycieli zawodu z ww. branż na terenie powiatu suskiego.