Nazwa Projektu: „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II”


Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Numer i nazwa Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa 10 – Wiedza i kompetencje


Numer i nazwa Działania:
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego
Działanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR


Numer i data podpisania umowy: RPMP.10.02.02-12-0057/19-00 z dnia 12.03.2020 r.


Beneficjent: Powiat Suski


Czas realizacji projektu: 01.10.2020 r. – 30.06.2023 r.


Opis projektu:


Głównym celem projektu jest kontynuacja modernizacji kształcenia zawodowego wdrażanej od kilku lat w szkołach prowadzonych przez powiat suski, która umożliwia uczniom nabycie konkretnych uprawnień, kwalifikacji zawodowych i kompetencji wymaganych przez pracodawców oraz umiejętności poruszania się na współczesnym rynku pracy w celu szybkiego znalezienia zatrudnienia. Ponadto, projekt ma na celu wzmocnienie w latach szkolnych 2020-2021, 2021/2022 i 2022/2023 zdolności do zatrudnienia u 330 uczniów szkół zawodowych z obszarów projektowych w CKZ tj. turystyczno-gastronomicznego i administracyjno-usługowego na terenie powiatu suskiego poprzez poprawę jakości procesu kształcenia na bazie CKZ, we współpracy z otoczeniem, w tym z pracodawcami, podniesienie kompetencji kluczowych i zawodowych u co najmniej 80 uczniów z innych zawodów kształconych w CKZ oraz w szkołach zawodowych i liceach ogólnokształcących powiatu suskiego, a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych u 25 nauczycieli kształcenia zawodowego z w/w obszarów projektowych na terenie powiatu suskiego.

Główną grupę docelową stanowią  uczniowie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa, Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie i Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie oraz Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej B. a także kształcący się w innych zawodach oraz w liceach ogólnokształcących. Uczniowie powyższych szkół mogą uczestniczyć także w formach wsparcia w ramach drugiego projektu realizowanego przez powiat suski, tj.: „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II”.

Ponadto do udziału w projektach zgłosić się może każda zainteresowana osoba będąca uczniem bądź nauczycielem w/w szkół, a także wszyscy chętni uczniowie i kadra szkół prowadzących kształcenie zawodowe w danej branży w Subregionie Podhalańskim i obszarze Województwa Małopolskiego.

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

  • tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni zawodowych,
  • organizacja kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe uczniów,
  • współpraca z przedsiębiorcami – organizację dla uczniów staży/praktyk zawodowych  z możliwością wypłaty stypendium stażowego bezpośrednio u pracodawców
  • organizacja i prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne,
  • stypendia dla uczniów najzdolniejszych
  • organizacja zajęć związanych z podnoszeniem kompetencji nauczycieli

Wartość projektu: 4 394 638,68 zł PLN
Poziom dofinansowania z UE: 3 735 442,87 PLN
Poziom dofinansowania z  Budżetu Państwa: 219 731,94 PLN
Wkład własny: 439 463,87 zł PLN