Nazwa zadania:  Opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu suskiego.

Krótki opis zadania: Wykonanie części prac zmierzających do wprowadzenia w powiecie suskim układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, polegających na wykonaniu inwentaryzacji istniejącej osnowy geodezyjnej i opracowaniu projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu suskiego, stanowiący pierwszy etap prac wdrożenia układu wysokości PL-EVRF2007-NH.

Flaga i godło
  • Wartość dofinansowania: 45 000,00 zł – dotacja celowa Wojewody Małopolskiego
  • Całkowita wartość zadania: 95 000,00 zł
  • Rodzaj dotacji budżetowej: dotacja celowa Wojewody Małopolskiego dla powiatu suskiego w dziale 710 rozdz. 71012 §2110 (wydatki bieżące).