Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 ust. 1 pkt. 1
związku z art. 359 pkt.2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r.,
poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „pzp”]. Postępowanie jest finansowane zgodnie z umową o
dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa
Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie
zawodowe uczniów – SPR.

Załączniki do pobrania