postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na  Przebudowę boiska sportowego, wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego przeznaczonego do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego wraz z urządzeniami i wyposażeniem, budowę siłowni plenerowej na  działce ewid. nr 5969/2 przy ZS. im. H. Kołłątaja w Jordanowie

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: 83da8cf0-e433-4790-8e72-636305c99a63

Dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia, zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu z dnia 03.09.2021r.

Informacja dot. kwoty (Opublikowano dnia 09.09.2021 g. 10:10)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 09.09.2021)

Unieważnienie postępowania (Opublikowano dnia 10.09.2021)