Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na  Przebudowę mostu na potoku Dzialskim w m. Toporzysko, w ciągu drogi powiatowej nr K1683

Dokumenty zamówienia: