postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na  Przebudowę z rozbudowę drogi powiatowej nr 1688K Maków- Żarnówka- Wieprzec- Kojszówka w km od 0+127 do 1+ 021, polegającą na budowie chodnika, kanalizacji deszczowej, przebudowie jezdni, rozbiórce i budowie sieci energetycznej oświetleniowej w Makowie Podhalańskim oraz w Żarnówce

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: c515abd5-8bb3-4f22-88c6-0ba1aa82bdfb

dokumenty zamówienia: