Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na  Termomodernizację budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Suchej Beskidzkiej

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: 6f4ecc7a-1071-471a-b64c-3b77a1034122

dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia SWZ (Opublikowano dnia 05.07.2021r.)

Wyjaśnienia, zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 08.07.2021r.)

Informacja dot. kwoty (Opublikowano dnia 14.07.2021r. g. 10:15)

Informacja dot. złozonych ofert (Opublikowano dnia 14.07.2021r)

Unieważnienie postępowania (Opublikowano dnia 28.07.2021r.):