Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  bez negocjacji tj. na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na  wykonanie wektoryzacji map zasadniczych z postaci rastrowej do postaci wektorowej oraz uzupełnienie bazy danych BDOT500 i GESUT o zwektoryzowane obiekty, w granicach jednostki ewidencyjnej gminy Stryszawa

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU:

aa55775d-77d5-45e0-a001-d9da696504ba

Dokumenty zamówienia:

zmiana swz oraz ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 22.06.2021r):

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (Opublikowano dnia 28.06.2021r. g. 10:55):

Informacja z otwarcia ofert (Opublikowano dnia 28.06.2021r.)

Wynik postępowania (Opublikowano dnia 15.07.2021r.)