Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

na zadanie: Modernizacja dróg powiatowych nr 1686K w Łętowni, 1668K w Naprawie, 1683K w Jordanowie i Toporzysku

Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wstępna promesa numer 01/2021/8671/PolskiLad

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: 2eb2c30e-3942-46be-877d-1cf92f2c1aa7

Dokumenty zamówienia:

Zmiana SWZ (opublikowani dnia 10.03.2022r)

Zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 23.03.2022r g. 9.35)

wyjaśnienia SWZ (Opublikowano dnia 23.03.2022r)

Informacja dot. kwoty (Opublikowano dnia 25.03.2022r g.10:35)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 25.03.2022r.)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w całości(Opublikowano dnia 29.03.2022r.)