Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

na zadanie: Modernizacja dróg powiatowych nr 1688K w Żarnówce i Wieprzcu, 1697K w Lachowicach, 1691K w Juszczynie, 1705K w Marcówce, 1690K w Zawoi

Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wstępna promesa numer 01/2021/8676/PolskiLad

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: bd9b77c8-f43f-4745-a436-f35dbc5412ca

Dokumenty zamówienia:

Zmiana SWZ (Opublikowano dnia 10.03.2022r)

Wyjaśnienia, zmiana swz oraz ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 22.03.2022r.)

Informacja dot. kwoty (Opublikowano dnia 25.03.2022r. g.10:37)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 25.03.2022r.)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 2 (Opublikowano dnia 29.03.2022r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1, 3, 4 i 5 (Opublikowano dnia 22.04.2022r.)