Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, pkt. 1 poz. 1129 t.j.), zwanej dalej ustawą PZP, aktów wykonawczych do ustawy PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Postępowanie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.