Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na

Prace związane z unieszkodliwianiem i transportem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości  osób fizycznych z terenu powiatu suskiego w 2023r.

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-d88de33d-c32f-11ed-b311-9aae6ad31be8

Dokumenty zamówienia:

Informacja dot. kwoty na realizację (Opublikowano dnia 24.03.2023r. g.11:20)

informacja z otwarcia ofert (Opublikowano dnia 24.03.2023r.)

Wynik postępowania (Opublikowano dnia 03.04.2023r.)