Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  bez negocjacji tj. na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zadanie Program zwiększania wykorzystania energii i poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów NATURA 2000… – etap III budynki użyteczności publicznej

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU:  a2c0f079-7971-4f9e-bbaf-3c2f842fadb5

Dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia SWZ (opublikowano dnia 04.03.2022r.)

Wyjaśnienia, zmiana SWZ oraz ogłoszenia (opublikowano dnia 14.03.2022r.)

Informacja dotycząca kwoty (Opublikowano dnia 18.03.2022r. g.10:15)

Informacja dotycząca złożonych ofert (Opublikowano dnia 18.03.2022r.)

Unieważnienie postępowania (Opublikowano dnia 18.03.2022r.)