Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

na  ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM REMONTÓW CZĄSTKOWYCH I NAPRAW NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU SUSKIEGO W 2022 ROKU

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: 6c859d72-53e3-46a1-8f28-a5aae3092d95

Dokumenty zamówienia:

Zmiana SWZ z dnia 27.04.2022r.

Informacja dot. kwoty (Opublikowano dnia 29.04.2022r. g.10:22)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 29.04.2022r.)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (Opublikowano dnia 12.05.2022r.)