Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na  Rozbudowę DP 1700 K wraz z budową chodnika i przebudową przejść dla pieszych w m. Pewelka

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU:

6346cf94-f242-41e3-913b-5b136f8e421f

Dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia SWZ z dnia 13.09.2021r.

informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (Opublikowano dnia 17.09.2021 g. 10.15)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 17.09.2021)

Wynik postępowania (Opublikowano dnia 06.10.2021)