Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

na Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie  procesu zagospodarowania poscaleniowego operacji pn: Scalanie gruntów obszaru wsi Wysoka  oraz części obszaru wsi Łętownia Etap III  W RAMACH PODDZIAŁANIA „WSPARCIE NA INWESTYCJE ZWIĄZANE Z ROZWOJEM, MODERNIZACJĄ I DOSTOSOWYWANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA” W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia, zmiana swz oraz ogłoszenia (Opublikowano dnia 23.03.2023r.)

Informacja dot. kwot przeznaczonych na realizację (Opublikowano dnia 31.03.2023r. godz. 11:30)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 31.03.2023r. )

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (Opublikowano dnia 03.04.2023r.)