Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na zadanie: Budowa zewnętrznej windy osobowej, przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Łętowni na działce ewid. Nr 12503 jedn. Ewid. 121505-2 Jordanów, obręb 0001 Łętownia na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 20/24 z dnia 16 stycznia 2024r.

Dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienie zmiana SWZ oraz ogłoszenia (Opublikowano dnia 29.05.2024r.)

Wyjaśnienia zmiana SWZ oraz ogłoszenia (Opublikowano dnia 06.06.2024r.)

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (Opublikowano dnia 12.06.2024r. g.11:30)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 12.06.2024r.)