Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na zadanie: Modernizacja dróg powiatowych: nr 1685K w Łętowni oraz nr 1695K w Stryszawie Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wstępna promesa numer Edycja2/2021/3352/PolskiLad

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: 3e27d47f-02f2-4372-b951-8cc5abd3257e

Dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia, zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 29.12.2022r.)

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację (Opublikowano dnia 05.01.2023r. g.10:40)

Informacja dot. ofert (Opublikowano dnia 05.01.2023r.)

Unieważnienie w zakresie części nr 2 zamówienia (Opublikowano dnia 11.01.2023r.)

Wynik postępowania część nr 1 (Opublikowano dnia 14.02.2023r.)