Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zadanie: Modernizacja dróg powiatowych nr 1686K w Łętowni, 1668K w Naprawie, 1683K w Jordanowie i Toporzysku- II Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wstępna promesa numer 01/2021/8671/PolskiLad

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: 79c155a7-d674-4923-b778-5791c5883062

Dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 15.04.2022r.)

Informacja dot. kwoty (Opublikowano dnia 22.04.2022 g. 10:50)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 22.04.2022r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Opublikowano dnia 17.05.2022r.)