Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

na zadanie: Modernizacja dróg powiatowych nr 1688K w Żarnówce i Wieprzcu, 1697K w Lachowicach, 1691K w Juszczynie, 1705K w Marcówce, 1690K w Zawoi- II Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wstępna promesa numer 01/2021/8676/PolskiLad

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: ea0306d3-a0d9-4dc1-a186-ae187a732cc7

Dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia, zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 19.04.2022r.)

Informacja dot. kwoty (Opublikowano dnia 22.04.2022r. g. 10:50)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 22.04.2022r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Opublikowano dnia 17.05.2022r.)