Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na zadanie: Modernizacja drogi powiatowej nr 1690K w Grzechyni – etap I -Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wstępna promesa numer Edycja8/2023/2917/PolskiLad

Dokumenty zamówienia: