Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zadanie: Program zwiększania wykorzystania energii i poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów NATURA 2000… – etap III budynki użyteczności publicznej- IV

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: f275acef-f931-43ef-bf02-c12822125257

Dokumenty zamówienia:

Informacja dot. kwoty (Opublikowano dnia 21.07.2022 godz. 10:25)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 21.07.2022r.)

Wynik postępowania (Opublikowano dnia 12.08.2022r.)