Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na  zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1684 K Jordanów- Mąkacz- Bystra w km od 0+013,50 do km 1+150,00 w miejscowościach Jordanów i Bystra Podhalańska, Powiat Suski- II

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU:

17d952c2-73d2-41a9-a130-5b996d209461

dokumenty zamówienia:

Informacja dot. kwoty (Opublikowano dnia 03.06.2022r. g. 10:26)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 03.06.2022r.)

Unieważnienie postępowania (Opublikowano dnia 08.06.2022r.)