Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na  zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1684 K Jordanów- Mąkacz- Bystra w km od 0+013,50 do km 1+150,00 w miejscowościach Jordanów i Bystra Podhalańska, Powiat Suski- III

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU:

a1765b99-a011-4766-a1a3-4e9537e9986f

dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia, zmiana SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 22.06.2022r.)

Wyjaśnienia, zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 27.06.2022r.)

Informacja dot. kwoty (Opublikowano dnia 29.06.2022 g. 10:55)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 29.06.2022r.):

Unieważnienie postępowania (Opublikowano dnia 01.07.2022r.)