Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na  zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1684 K Jordanów- Mąkacz- Bystra w km od 0+013,50 do km 1+150,00 w miejscowościach Jordanów i Bystra Podhalańska, Powiat Suski

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU:

a309bd7c-269d-44f2-9111-258a769fc22e

Dokumenty zamówienia:

Zmiana SWZ z dnia 29.04.2022r.

Zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 04.05.2022r.)

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację (Opublikowano dnia 11.05.2022r.)

Informacja z otwarcia ofert (Opublikowano dnia 11.05.2022r.)

Unieważnienie postępowania nr WZ.272.11.2022 (Opublikowano dnia 12.05.2022r.)