Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1684 K Jordanów-Mąkacz-Bystra w km od 0+013,50 do km 1+150,00 w miejscowościach Jordanów i Bystra Podhalańska, Powiat Suski.

Dokumenty zamówienia:

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (Opublikowano dnia 21.04.2023r. g.11:15)

Informacja dot. złozonych ofert (Opublikowano dnia 21.04.2023r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Opublikowano dnia 18.05.2023r.)