Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

na zadanie: Przebudowa oraz remont drogi powiatowej K1695 Zawoja- Stryszawa w ramach inwestycji: Modernizacja dróg powiatowych: nr 1685K w Łętowni oraz nr 1695K w Stryszawie

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wstępna promesa numer Edycja2/2021/3352/PolskiLad

Dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia SWZ (Opublikowano dnia 17.01.2023r.)

Informacja dot. kwoty (Opublikowano dnia 27.01.2023r.)

Informacja dot. złożonych ofert (opublikowano dnia 27.01.2023r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (opublikowano dnia 14.02.2023r.)