Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na zadanie: Przebudowa pomieszczenia kotłowni gazowej w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

dokumenty zamówienia:

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (Opublikowano dnia 11.07.2024r. g.11:10)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 11.07.2024r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Opublikowano dnia 18.07.2024r.)