Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na  zadanie Remont drogi powiatowej nr 1689 K Budzów- Trzebunia- Stróża długości 1506,5 mb na odcinku w km od 10+123,50 do km 11+630,00 w miejscowości Bieńkówka, Powiat Suski- II

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU:

3ccca20b-a471-4252-8077-1d9e21a5edc1

Dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia, zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 08.11.2022r.)

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizacje zamówienia (Opublikowano dnia 15.11.2022r. g.10:15)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 15.11.2022r.)

Unieważnienie (Opublikowano dnia 25.11.2022r.)