Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

na  zadanie Remont drogi powiatowej nr 1689 K Budzów- Trzebunia- Stróża długości 1506,5 mb na odcinku w km od 10+123,50 do km 11+630,00 w miejscowości Bieńkówka, Powiat Suski

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: faf9066a-9a15-4da9-9755-c5c30c0c20ba

Dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia SWZ (Opublikowano dnia 10.10.2022r.)

Wyjaśnienia, zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 12.10.2022r.)

Wyjaśnienia, zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 13.10.2022r.)

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację (Opublikowano dnia 19.10.2022r. g. 10:15)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 19.10.2022r.)

Unieważnienie postępowania (Opublikowano dnia 21.10.2022r.)