Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na  zadanie Remont drogi powiatowej nr K1692 Zawoja -Podpolice – Sucha Góra odcinek nieutwardzony w km 3+670 – 4+155

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: 884901e7-48fd-4599-b58b-26eaebf8cf33

Dokumenty zamówienia: