Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na zadanie: Renowacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Podhalańskim przy ul. Orkana 24. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wstępna promesa numer RPOZ/2022/6798/PolskiLad

dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia, zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 14.06.2024r.)