Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na zadanie: Renowacja budynku Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie ul. Kolejowa 9, Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wstępna promesa numer Edycja2RPOZ/2023/3384/PolskiLad

Dokumenty zamówienia: