Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na zadanie: Wymiana instalacji elektrycznych w budynku Z.S. im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej w ramach inwestycji „Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, program poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów NATURA2000 Etap IV”

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-62542e7b-ac3d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu. (Opublikowano dnia 24.02.2023r.)

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (Opublikowano dnia 02.03.2023r. g.11:20)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 02.03.2023r.)

Wynik postępowania (Opublikowano dnia 31.03.2023r.)