Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zadanie:Roboty budowlane na drogach powiatowych na terenie Gminy Bystra- Sidzina

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: 5d897126-f063-400f-81fd-e2ed955d3232

Dokumenty zamówienia:

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację (Opublikowano dnia 22.06.2022 g. 10:05)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 22.06.2022r.)

Unieważnienie postępowania (Opublikowano dnia 01.07.2022r.)