Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że w latach 2016 – 2019 realizował „PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR PIECZY ZASTĘPCZEJ” finansowany ze środków finansowych w formie dotacji celowej z rezerwy Budżetu Państwa na realizację zadania w ramach działu 855 rozdziału 85508, § 2130 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: nr 13.4.2.4 Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemy pieczy zastępczej). Całkowita wartość dofinansowania wynosiła 212 322 zł, z czego w poszczególnych latach:

  • w roku 2016 – 31 635 zł
  • w roku 2017 – 53 676 zł
  • w roku 2018 – 46 510 zł
  • w roku 2019 – 80 501 zł.

Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji, polegającej na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia brutto koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach w/w programu.

Celem przyznania dotacji było wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w rozwoju systemu pieczy zastępczej, w tym zwiększenie dostępu do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie. Dotacja przeznaczona była na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zadanie realizowane było w każdym roku przez okres 12 miesięcy.

Założeniem realizowanego programu było podejmowanie odpowiednich działań, które służyły wspieraniu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze  w celu zatrzymania w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub jak najszybszego powrotu do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, a także rozwój sieci koordynatorów RPZ w celu wspierania tempa procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.

Flaga i godło