Od 21 listopada 2017 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim z punktem zamiejscowym w Jordanowie pełni funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno- Opiekuńczego (OKRO) w powiecie suskim w ramach rządowego programu „Za życiem”. Ośrodek udziela kompleksowej pomocy dzieciom niepełnosprawnym, zagrożonym niepełnosprawnością z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi  w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz ich rodzinom.

Do zadań ośrodka należy:

  1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
  2.  wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
  3. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
  4. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
  5. koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu (zbieranie  i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach, prowadzenie akcji informacyjnych, monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom).

Powiat na mocy porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej otrzymuje na ten cel dotację, która może być przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń specjalistów prowadzących z dziećmi wskazane wyżej zajęcia.

Wartość  zadania (otrzymanej dotacji)  w latach 2017 – 2021 wynosi: 744 680,00 zł.

Kontakt dla rodziców zainteresowanych uzyskaniem pomocy: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim ul. Rynek 8, tel. (33) 8742606 lub z punkt zamiejscowy w Jordanowie ul. Banacha 1, tel. (18) 2674785

Drugą część realizacji zadań wynikających  z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”  na mocy porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej stanowi przygotowanie i utrzymanie miejsca w internacie  dla uczennic w ciąży – zadanie 1.5, Priorytet I Programu Wsparcie dla kobiet w ciąży. W tym celu powiat suski zapewnia wyodrębniony, posiadający maksymalnie komfortowe warunki pokój dla wskazanych uczennic w internacie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej  (ul. Spółdzielców 1, 34-200 Sucha Beskidzka).

 Wartość zadania (otrzymanej dotacji) wynosi 12 400, 00 zł

 Okres realizacji zadania lata 2017 – 2021.

Flaga i godło