Rada Powiatu Suskiego na sesji w dniu 29.12.2022 r. przyjęła Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Suskiego na lata 2022 – 2025 z perspektywą na lata 2026 – 2029.

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Suskiego na lata 2022 – 2025 z perspektywą na lata 2026 – 2029 został sporządzony w celu realizacji polityki ochrony środowiska jako realizacja obowiązku powiatu wynikającego z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy powiatowy program ochrony środowiska uchwala rada powiatu.

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Suskiegojest dokumentem planowania strategicznego, wyrażającym cele i kierunki polityki ekologicznej samorządu powiatu suskiego na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 i określającym wynikające z niej działania. Program przedstawia aktualny stan środowiska, określa hierarchię niezbędnych działań zmierzających do poprawy tego stanu, umożliwia koordynację decyzji administracyjnych oraz wybór decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty i instytucje.

Niniejszy program ochrony środowiska stanowi kontynuację przyjętych założeń określonych w poprzednim programie uchwalonym w 2017 r. oraz dokonuje aktualizacji wskazanych zadań i priorytetów, które wynikają z dostosowania do nowych przepisów prawnych, nowych wymogów w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz nowych uwarunkowań społecznych i gospodarczych.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska projekt programu został pozytywnie zaopiniowany z uwagami przez Zarząd Województwa Małopolskiego . W uzasadnieniu stwierdzono, że projekt programu jest dokumentem poprawnym, zawiera wszystkie niezbędne elementy wynikające z „Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów  ochrony środowiska”.   Opracowanie jest przejrzyste, posiada przeglądowe zestawienia tabelaryczne, wykresy, które ułatwiają analizę zebranych danych. Wniesione przez Zarząd Województwa Małopolskiego uwagi zostały uwzględnione w projekcie programu.  

Projekt programu nie wymagał przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z pismem Małopolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

W związku z tym, że opracowanie dokumentu wymagało udziału społeczeństwa, projekt programu ochrony środowiska, zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu, poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, na stronie www.powiatsuski.pl., na tablicach ogłoszeń urzędu, w prasie. Uwagi można było składać w okresie 5.10.2022 r. – 26.10.  2022 r.  Zgłoszone uwagi zostały uwzględnione w projekcie.

Wykonawcą programu była firma Optino Mariusz Cybułka.

Pobierz program