Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej realizuje projekt pn. Pro Life+ Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób z terenu powiatu suskiego, wadowickiego i oświęcimskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne przy finansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego przeprowadza bezpłatną kolonoskopię.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej z terenu powiatów suskiego, wadowickiego i oświęcimskiego w programie zdrowotnym profilaktyki raka jelita grubego w latach 2021-2023. Natomiast cele szczegółowe to zmniejszenie umieralności mieszkańców z terenów objętych projektem z powodu raka jelita grubego, zwiększenie odsetka nowotworów wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania (A i B wg Dukes’a), zwiększenie odsetka wyleczenia (5-letnich przeżyć), obniżenie kosztów leczenia raka jelita grubego, przełamanie bariery strachu przed badaniem (możliwość wykonania badania w znieczuleniu ogólnym).

Efektem realizacji projektu będzie: zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych raka jelita, poprzez udział w bezpłatnych badaniach kolonoskopii. Ułatwienie dostępu do badań profilaktycznych oraz nabycie wiedzy na temat zagrożenia rakiem jelita, tj.: czynników ryzyka, roli zdrowego trybu życia w profilaktyce, możliwości zapobiegania rozwojowi choroby.

Grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie powiatów suskiego, wadowickiego i oświęcimskiego, bez objawów klinicznych sugerujących raka jelita grubego w wieku od 50 do 65 lat albo w wieku od 40 do 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego lub w wieku od 25 do 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha; w tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Projektem objęte są także osoby w wieku od 20 do 49 lat pochodzące z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej – FAP; w tym przypadku konieczne jest potwierdzenie z poradni genetycznej.

Rejestracja telefoniczna do badań: 668 312 904
(poniedziałek, czwartek, piątek w godz.: 15:30 – 18:00).

Rejestracja mailowa do badań: kolonoskopia@zozsuchabeskidzka.pl

Poniżej link do strony z szczegółowymi informacjami dotyczącymi realizowanego programu:

https://www.zozsuchabeskidzka.pl/project/bezplatna-kolonoskopia/