W grudniu tego roku Powiat Suski rozpoczął realizację projektu “Promocja babiogórskiego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego”, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska – Słowacja 2014 – 2020. Stosowna umowa w tej sprawie podpisana została we wrześniu br.


Celem realizacji projektu jest budowa turystycznego wizerunku i rozpoznawalności polsko-słowackiego, pogranicznego regionu pod Babią Górą, jako terenu o znacznym potencjale kulturowym i przyrodniczym. Przyczynią się do tego m.in. akcje promocyjne przeprowadzane podczas największych targów turystycznych w Polsce i na Słowacji adresowane zarówno do touroperatorów, biur podróży jak i turystów indywidualnych. Działania te umożliwią dotarcie z pożądanym przekazem do szerokiej grupy odbiorców i powinny przełożyć się na zwiększenie zainteresowania regionem. Przekaz taki, budujący wiedzę o bogactwie i walorach przyrodniczo – kulturowych, upowszechniany będzie również przez organizowane w ramach projektu wystawy tematyczne oraz publikacje promocyjne (mapy, ulotki, foldery, album). Wystawy, a także część publikacji, kierowane będą, poza odbiorcą zewnętrznym – docelowo turystą, także do mieszkańców regionu, poszerzając i popularyzując wiedzę o otaczającym ich środowisku i własnym dziedzictwie.

Partnerem powiatu w projekcie jest słowacka gmina Oravska Polhora (www.oravskapolhora.sk). Z gminą tą powiat współpracuje już od wielu lat, a obecnie, równolegle, realizuje też projekt „Na dudziarską nutę” dofinansowany z tego samego unijnego programu.

Powiat Suski jest parterem wiodącym projektu.

Budżet projektu “Promocja babiogórskiego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego” po stronie polskiej wynosi 58.208,58 € z czego 85% pochodzi ze środków UE, 5% ze środków budżetu państwa a 10% stanowi wkład własny Powiatu Suskiego.

Okres realizacji: 1.12.2017 – 30.11.2018.

Projekt został przygotowany i jest prowadzony przez Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.