W marcu 2024 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Powiatem Suskim na realizację przebudowy ponad półkilometrowego odcinka drogi powiatowej K1697 w Lachowicach. Prace obejmą: poszerzenie drogi do stałej szerokości 5,50 m, wymianę istniejącej nawierzchni, wzmocnienie istniejącej nawierzchni przez wykonanie nowych warstw bitumicznych z betonu asfaltowego (warstwa profilowa, wiążąca i ścieralna) wraz z ułożeniem siatki szklanej powlekanej asfaltem o wytrzymałości 50kN, budowę drogi dla pieszych (chodnika), budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i wylotami do ist. odbiorników, wykonanie przebudowy przepustu sklepionego parabolicznego żelbetowego o wymiarach 1,9 x 1,9 x 7,4 m wraz ze ściankami wlotowymi i wylotowymi oraz umocnieniem dna potoku „Wątrobów Potok” na wlocie (4,0 m) i wylocie (20,0 m), prace związane z wykonaniem skarp drogowych oraz przebudową zjazdów indywidualnych i skrzyżowań z drogami gminnymi, montaż oznakowania pionowego i poziomego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne).
Zadanie, którego zakończenie realizacji planowane jest na marzec 2025 r., zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 829 156,00 zł (całkowita wartość inwestycji wynosi 1 667 906,01 zł).